I Kołobrzeski Półmaraton Brzegiem Bałtyku

19.05.2024

running
GDZIE I KIEDY ?Data i miejsce I Kołobrzeskiego Półmaratonu Brzegiem Bałtyku

Data:

Niedziela 19.05.2024

Godzina:

11:00

Miejsce:

Start i meta przy ul. Sikorskiego obok Pomnika Sanitariuszki, 78-100 Kołobrzeg , Zachodniopomorskie , Polska

TRASAI Kołobrzeskiego Półmaratonu Brzegiem Bałtyku

Trasa i Oznakowanie:

Start i Meta w pobliżu pomnika sanitariuszki ul. Sikorskiego, 78-100 Kołobrzeg.

Trasa płaska, prowadząca deptakiem z płyt granitowych, ciągiem pieszo-rowerowym z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej.

10540 metrów ścieżką rowerową do zejścia nr 4 w Sianożętach , następnie nawrót.
Trasa będzie oznakowana znakami co jeden kilometr.

Punkty Żywieniowe:

Trzy punkty żywieniowe na trasie, aby zapewnić Wam niezbędną energię do pokonania dystansu.

REGULAMINI Kołobrzeskiego Półmaratonu Brzegiem Bałtyku

Cel imprezy

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia,
 3. Integracja środowiska biegaczy,
 4. Promocja miasta i gminy Kołobrzeg,
 5. Promocja gminy Ustronie Morskie,

Organizator

 1. Kołobrzeskie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych „Nadmorscy Biegacze”
 2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu,

Współorganizatorzy, instytucje wspomagające

 1. Urząd Miasta w Kołobrzegu,
 2. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu,
 3. Urząd Gminy w Kołobrzegu,
 4. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu,
 5. 12 Pułk Logistyczny w Kołobrzegu,
 6. Straż Pożarna w Kołobrzegu,

Termin i miejsce

 1. Bieg odbędzie się w dniu 19 maja 2024 roku (niedziela) godz.11.00,
 2. Dystans – półmaraton 21,0975
 3. Start i meta przy ul. Sikorskiego obok Pomnika Sanitariuszki,
 4. Biuro zawodów czynne będzie w dniu 18.05.2024 roku w godz. 17.00-20.00 oraz w dniu 19.05.2024 roku w godz. 8.00-10.30 i usytuowane będzie w rejonie startu-mety,

Trasa Biegu

 1. Trasa płaska prowadząca deptakiem z płyt granitowych, następnie cięgiem pieszo - rowerowym z kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej,
 2. Jedna pętla w kierunku Sianożęt, szczegółowa mapka będzie opublikowana w późniejszym terminie jako załącznik do niniejszego regulaminu,
 3. Trasa będzie oznakowana znakami pionowymi co jeden kilometr,
 4. Na trasie będą usytuowane trzy punkty żywieniowe,
 5. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 3 godziny,,

Klasyfikacje

Kategorie open wiekowe kobiet i mężczyzn


K18 (18-29) M18 (18-29)

K30 (30-39) M30 (30-39)

K40 (40-49) M40 (40-49)

K50 (50-59) M50 (50-59)

K60 (60-69) M60 (60-69)

K70 (70-99) M70 (70-99)


 1. Prowadzona będzie również klasyfikacja mieszkańców Powiatu Kołobrzeskiego która wyłoni trzy najlepsze biegaczki i trzech najlepszych biegaczy.
 2. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia,
 3. Organizator w trakcie tego wydarzenia przewiduje biegi dziecięce i osobny regulamin dla tych biegów opublikuje w najbliższym czasie na stronie fb,

Pomiar czasu

 1. Elektroniczny pomiar czasu formy „Herkules” przy użyciu jednorazowych chipów,
 2. Posiadanie prawidłowo zamocowanego i widocznego numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem udziału w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50- ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych,
 4. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował dyskwalifikacją

Nagrody i świadczenia dla zawodników

 1. Zawodnicy, którzy zgłoszą się do biegu w biurze zawodów otrzymają pakiet startowy, w miarę pozyskiwania sponsorów pakiet będzie uzupełniany o kolejne upominki,
 2. Zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymają pamiątkowy medal,
 3. Podczas trwania imprezy organizator zapewnia posiłki regeneracyjne i napoje,
 4. Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
  • 1 miejsce 500zł plus puchar
  • 2 miejsce 400zł plus puchar
  • 3 miejsce 300zł plus puchar
 5. Trzy najlepsze osoby w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki i nagrody rzeczowe
 6. Zawodnicy, którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.
 7. Organizatorzy przewidują losowanie bardzo atrakcyjnych nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników biegu. Nagrody rzeczowe otrzymają tylko osoby wylosowane i obecne podczas losowania.

Nagrody i świadczenia dla zawodników

 1. Organizator ustala limit uczestników biegu na 250 osób
 2. Organizator zapewnia sobie prawo do powiększenia limitu uczestników,
 3. Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesioną opłatę startową.

Sprawy finansowe

 1. Opłaty startowe dokonujemy na konto organizatora:

  Kołobrzeskie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych „Nadmorscy Biegacze”, nr konta 67 1240 6508 1111 0011 3203 9148

  • do dnia 29 lutego – 70zł
  • do dnia 31 marca – 80zł
  • do dnia 10 maja - 90zł
  • w dniu biegu 120zł
 2. Opłaty startowe są bezzwrotne
 3. Zawodnik, który zgłosi się do zawodów dokonuje opłaty startowej wyłącznie systemem on-line po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego,
 4. Na żądanie uczestnika (zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym) organizator wystawi Fakturę VAT po zaksięgowaniu przelewu na koncie organizatora,

Uczestnictwo

 1. Zawodnik po zgłoszeniu do biegu i dokonaniu opłaty startowej otrzyma pocztą e-mail bilet z QR kodem niezbędny do weryfikacji w biurze zawodów.
 2. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów mają ukończone 18 lat i których dane zostały zweryfikowane w biurze zawodów.
 3. Zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegania lub złożyć własne oświadczenie,
 4. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 5. Zakazuje się uczestniczenia w półmaratonie osobom, które nie mają numeru startowego, posługują się nieaktualnym numerem startowym oraz które biegną z zasłoniętym numerem startowym. Osoby takie zostaną usunięte z trasy biegu.
 6. Każdy zawodnik startujący w biegu powinien się ubezpieczyć w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 7. Organizator zabrania startu na rolkach oraz wózkach inwalidzkich wszystkich typów.
 8. W trakcie wydarzenia, w celu promocji wykonywane będą fotografie, które następnie publikowane będą w mediach, na stronach internetowych oraz materiałach promocyjnych organizatora.
 9. Okazanie biletu z kodem QR i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu, warunków bezpieczeństwa na trasie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych oraz reklamowych organizatora. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie lub bieg bez numeru spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 10. Odbiór pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie przekazania przez tą osobę biletu z kodem QR.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie wydarzenia,
 12. Zawodnicy mają obowiązek dostosować się do przepisów ruchu drogowego i zachować wszelkie środki ostrożności - pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni. W miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zawodnicy zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi, nie wybiegają na stronę lewą - bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów. Zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play,

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu,
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników),
 3. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych,
 4. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego,
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu,
 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator,
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej,
 8. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 9. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 10. Uroczyste wręczenie nagród i losowanie nastąpi o godz. 15.00,
 11. Do czasu rozpoczęcia biegu organizator może wprowadzić zmiany w regulaminie które będą publikowane na stronie fb @Stowarzyszenie Nadmorscy Biegacze Kołobrzeg,
 12. Kontakt z organizatorem poprzez mail nadmorscybiegacze@gmail.com,

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Kołobrzeskie Stowarzyszenie Biegów Ulicznych Nadmorscy Biegacze z/s w Kołobrzegu przy ul. Wieniawskiego 10,
 2. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach realizacji wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody a także realizacji przez Administratora usług związanych z organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie, jeżeli będzie to niezbędne do wykonania obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora,
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującymi przy realizacji usług na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa.
 5. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników, wydanie nagrody, prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO, prawo skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie przez Administratora dane osobowe naruszają przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 6. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję lub łączenie z innymi obrazami celów opisanych wyżej.
running
I Kołobrzeski Półmaraton Brzegiem Bałtyku

19.05.2024

Zapisz się

21K